ഘടകം:Category handler/blacklist

seedwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Category handler/blacklist/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- This module contains the blacklist used by [[Module:Category handler]].
-- Pages that match Lua patterns in this list will not be categorised unless
-- categorisation is explicitly requested.

return {
  '^Main Page$', -- don't categorise the main page.
 
  -- Don't categorise the following pages or their subpages.
  -- "%f[/\0]" matches if the next character is "/" or the end of the string.
  '^Wikipedia:Cascade%-protected items%f[/\0]',
  '^User:UBX%f[/\0]', -- The userbox "template" space.
  '^User talk:UBX%f[/\0]',
 
  -- Don't categorise subpages of these pages, but allow
  -- categorisation of the base page.
  '^Wikipedia:Template messages/.*$',
 
  '/[aA]rchive' -- Don't categorise archives.
}
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=ഘടകം:Category_handler/blacklist&oldid=44" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്