അപ്‌ലോഡ്‌

താഴെ കാണുന്ന ഫോം പ്രമാണങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക. നിലവിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ കാണുവാൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക സന്ദർശിക്കുക. (പുതുക്കിയ) അപ്‌‌ലോഡുകൾ അപ്‌ലോഡ് രേഖ, മായ്ക്കപ്പെട്ടവ മായ്ക്കൽ രേഖയിലും കാണാവുന്നതാണ്‌.

പ്രമാണം താളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ഒരു വഴി സ്വീകരിക്കുക

  • [[പ്രമാണം:File.jpg]] പൂർണ്ണരൂപത്തിലുള്ള പ്രമാണം ഉപയോഗിക്കാൻ
  • [[പ്രമാണം:File.png|200px|thumb|left|alt text]] 200 പിക്സൽ ഉള്ള പെട്ടിയിൽ പകരമുള്ള എഴുത്തടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ
  • [[മീഡിയ:File.ogg]] പ്രമാണം കാട്ടാതെ പ്രമാണത്തെ നേരിട്ടു കണ്ണി ചേർക്കാൻ
സ്രോതസ്സ് പ്രമാണം
പ്രമാണത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിന്റെ കൂടിയ പരിധി: 32 എം.ബി.

അനുവദനീയമായ പ്രമാണ തരങ്ങൾ: png, gif, jpg, jpeg.

പ്രമാണ വിവരണം
അപ്‌‌ലോഡ് ഐച്ഛികങ്ങൾ
 
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:അപ്‌ലോഡ്" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്