ഉദ്ധരിക്കുക

മുളക് താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: മുളക്
  • എഴുതിയത്: seedwiki ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: seedwiki, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 31 ജൂലൈ 2019 15:56 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 27 മേയ് 2020 11:54 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%B3%E0%B4%95%E0%B5%8D&oldid=506
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 506
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്