ഉദ്ധരിക്കുക

AilaSwint15 താളിന്റെ ഗ്രന്ഥസൂചി വിവരണം

  • താളിന്റെ തലക്കെട്ട്: AilaSwint15
  • എഴുതിയത്: seedwiki ലേഖകർ
  • പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്: seedwiki, .
  • അവസാനത്തെ നാൾപ്പതിപ്പിന്റെ തീയതി: 14 നവംബർ 2020 14:24 UTC
  • ശേഖരിച്ച് തീയതി: 20 ഏപ്രിൽ 2021 04:07 UTC
  • സ്ഥിരം യു.ആർ.എൽ.: http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=AilaSwint15&oldid=1636
  • താളിന്റെ പതിപ്പിന്റെ ഐ.ഡി.: 1636
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:അവലംബം" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്