അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)