അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)