അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #100 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 100 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 100 | അടുത്ത 100 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 51. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 52. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 53. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 54. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 55. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 56. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 57. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 58. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 59. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 60. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 61. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 62. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 63. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 64. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 65. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 66. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 67. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 68. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 69. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 70. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 71. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 72. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 73. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 74. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 75. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 76. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 77. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 78. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 79. ഫലകം:!‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 80. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 81. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 82. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 83. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 84. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 85. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 86. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 87. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 88. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 89. ചുമന്ന പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 90. ഫലകം:Hatnote/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 91. ഘടകം:Effective protection expiry/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 92. തത്തച്ചുണ്ടൻപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 93. ഫലകം:Div col/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 94. ഫലകം:Documentation/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 95. ഘടകം:Sidebar/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 96. ബട്ടർഫ്ലുയ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 97. ഫലകം:Yes/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 98. ഘടകം:Citation/CS1/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 99. റെഡ് കിഡ്നിബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 100. വള്ളിയമര കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 100 | അടുത്ത 100 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)