അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #100 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 100 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 100 | അടുത്ത 100 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 51. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 52. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 53. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 54. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 55. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 56. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 57. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 58. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 59. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 60. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 61. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 62. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 63. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 64. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 65. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 66. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 67. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 68. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 69. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 70. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 71. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 72. ഫലകം:!‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 73. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 74. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 75. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 76. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 77. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 78. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 79. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 80. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 81. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 82. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 83. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 84. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 85. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 86. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 87. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 88. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 89. കാസർഗോഡ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 90. It:Template:quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 91. ഫലകം:Navbar/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 92. ഫലകം:CSS list-style-type values/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 93. കം‌പോസ്റ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 94. Sco:Template:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 95. ഫലകം:Magnify icon/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 96. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 97. കല്ലുംവള്ളി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 98. ഫലകം:Ombox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 99. Lower case‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 100. കുറ്റിബീൻസ് ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 100 | അടുത്ത 100 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)