അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #20 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 20 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)