അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #250 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 250 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 51. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 52. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 53. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 54. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 55. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 56. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 57. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 58. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 59. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 60. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 61. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 62. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 63. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 64. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 65. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 66. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 67. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 68. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 69. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 70. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 71. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 72. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 73. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 74. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 75. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 76. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 77. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 78. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 79. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 80. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 81. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 82. ഫലകം:!‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 83. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 84. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 85. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 86. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 87. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 88. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 89. ഫലകം:;/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 90. ഫലകം:Taxobox/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 91. കുറ്റിഅമര വൈറ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 92. ഫലകം:Refbegin/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 93. HCard‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 94. കൊളത്താട ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 95. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 96. ഘടകം:IncrementParams‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 97. ചെമ്പൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 98. ഫലകം:Further/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 99. ഘടകം:Namespace detect/data/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 100. പച്ച തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 101. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 102. ഫലകം:Str left/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 103. ഘടകം:Navbox/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 104. മീറ്റർപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 105. ഫലകം:Start date/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 106. ഫലകം:No/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 107. വയലറ്റ് വള്ളിഅമര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 108. ഫലകം:Prettyurl/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 109. ഫലകം:Para/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 110. വിതപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 111. ഫലകം:Quotation templates see also/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 112. ഫലകം:Click/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 113. സ്റ്റാഷ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 114. ഫലകം:Documentation subpage/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 115. For (വിവക്ഷകൾ)‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 116. ഇൻഡ്യ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 117. ഫലകം:Intricate template/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 118. ഫലകം:Taxonomy/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 119. പശ്ചിമബംഗാൾ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 120. ഫലകം:Infobox bank‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 121. Cs:Šablona:Citace‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 122. ഫലകം:!!/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 123. ഫലകം:Infobox political party‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 124. സാക്ഷ്യപത്രപരിശോധനസമ്മിതി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 125. Hi:साँचा:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 126. ഫലകം:Sidebar/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 127. ഫലകം:Hidden begin/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 128. International Federation of Organic Agriculture Movements‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 129. No:Mal:Sitat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 130. ഫലകം:Trim/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 131. ഫലകം:Start-date/doc/Test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 132. അമരപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 133. ഫലകം:Sfnote/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 134. ഫലകം:Lorem ipsum/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 135. കുഞ്ഞിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 136. ഫലകം:Cite book/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 137. വർഗ്ഗം:Pages using infobox organization with unsupported parameters‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 138. കുലകുത്തിപയർ മഞ്ഞ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 139. ഫലകം:Longitem/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 140. ഫലകം:Wbr‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 141. ചുമന്ന പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 142. ഫലകം:Hatnote/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 143. ഘടകം:Effective protection expiry/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 144. തത്തച്ചുണ്ടൻപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 145. ഫലകം:Div col/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 146. ഫലകം:Documentation/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 147. ഘടകം:Sidebar/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 148. ബട്ടർഫ്ലുയ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 149. ഫലകം:Yes/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 150. ഘടകം:Citation/CS1/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 151. റെഡ് കിഡ്നിബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 152. വള്ളിയമര കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 153. ഫലകം:N/a/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 154. സാമ്പാർ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 155. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:High-risk‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 156. ഫലകം:Main other/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 157. അരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 158. ഫലകം:Start-date/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 159. ഫലകം:Distinguish/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 160. ഞാറ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 161. ഫലകം:Myprefs/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 162. As:Template:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 163. ഫലകം:Infobox magazine‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 164. Fr:modèle:citation‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 165. ഫലകം:Purge/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 166. ഫലകം:Organization infoboxes/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 167. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 168. Ky:Калып:Цитата‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 169. ഫലകം:If empty/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 170. ഫലകം:Markup/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 171. രാസവളം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 172. Sv:Mall:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 173. കല്ലുംവള്ളി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 174. ഫലകം:Ombox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 175. Lower case‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 176. കുറ്റിബീൻസ് ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 177. ഫലകം:Anchor/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 178. ഫലകം:Infobox/doc/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 179. ഗോൾഡൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 180. ഫലകം:Shortcut/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 181. ഘടകം:Category handler/shared/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 182. ചെറുപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 183. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Reflist‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 184. ഫലകം:Pp-template/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 185. ഘടകം:Color contrast/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 186. പൂച്ചപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 187. ഫലകം:Tlx/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 188. ഫലകം:Lua/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 189. ഘടകം:Citation/CS1/Date validation/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 190. രജ്മ്മ നീല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 191. ഫലകം:Start date/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 192. ഫലകം:Parameter names example/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 193. വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 194. ഫലകം:Oldid/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 195. വൈറ്റ് ബീൻസ് കുറ്റി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 196. ഫലകം:Xtag/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 197. ഫലകം:Panorama/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 198. ഫെയർ ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 199. ഫലകം:Start-date/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 200. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 201. കാലവർഷം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 202. Sr:Шаблон:Посебан чланак‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 203. ഫലകം:Tag/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 204. മകരം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 205. ഫലകം:Infobox institute‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 206. ഫലകം:Colon/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 207. ഫലകം:Infobox website‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 208. കാസർഗോഡ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 209. It:Template:quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 210. ഫലകം:Navbar/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 211. ഫലകം:CSS list-style-type values/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 212. കം‌പോസ്റ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 213. Sco:Template:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 214. ഫലകം:Magnify icon/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 215. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 216. ഫലകം:;/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 217. ഫലകം:Cite news/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 218. കുറ്റിഅവരപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 219. ഫലകം:Refbegin/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 220. ഫലകം:OldStyleDate/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 221. Meta:ParserFunctions‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 222. കൊളത്താടപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 223. ഫലകം:Column-width/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 224. ഘടകം:No globals/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 225. ചെറിയ കുറ്റിപ്പയർ പച്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 226. ഫലകം:Format link/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 227. ഘടകം:Navbar/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 228. പട്ടാണി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 229. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 230. ഫലകം:Comma separated entries/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 231. ഘടകം:Citation/CS1/Whitelist/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 232. മുതിര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 233. ഫലകം:Start date/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 234. ഫലകം:Column-count/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 235. വയലറ്റ് വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 236. ഫലകം:Para/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 237. വെള്ള കുറ്റിപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 238. ഫലകം:Quotation templates see also/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 239. ഫലകം:Click/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 240. ഹയാസിസ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 241. ഫലകം:Documentation subpage/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 242. ഫലകം:For/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 243. ഒറീസ്സ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 244. ഫലകം:Intricate template/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 245. ഫലകം:Blockquote paragraphs/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 246. പാലക്കാട്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 247. ഫലകം:Infobox church‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 248. Cy:Nodyn:Dyfyniad‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 249. ഫലകം:!!/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 250. ഫലകം:Infobox publisher‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)