അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #250 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 250 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 51. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 52. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 53. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 54. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 55. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 56. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 57. ഫലകം:!‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 58. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 59. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 60. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 61. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 62. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 63. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 64. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 65. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 66. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 67. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 68. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 69. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 70. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 71. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 72. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 73. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 74. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 75. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 76. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 77. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 78. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 79. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 80. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 81. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 82. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 83. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 84. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 85. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 86. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 87. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 88. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 89. ചെറുകണ്ണിപയർ കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 90. ഫലകം:Reflist/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 91. ഫലകം:Format link/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 92. ഘടകം:Effective protection level/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 93. പതിനെട്ടുമണിയൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 94. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 95. ഫലകം:Comma separated entries/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 96. ഘടകം:Infobox/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 97. മുഴപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 98. ഫലകം:Start date/Test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 99. ഫലകം:Column-count/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 100. വരയൻ ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 101. ഫലകം:Fake heading/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 102. ഫലകം:Para/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 103. വെള്ള തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 104. ഫലകം:Quotation templates see also/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 105. ഫലകം:Click/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 106. ഹാർട്ട് പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 107. ഫലകം:Documentation subpage/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 108. ഫലകം:For/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 109. ഒറൈസ ഗ്ലാബെറിയേമ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 110. ഫലകം:Intricate template/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 111. ഫലകം:Blockquote paragraphs/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 112. പുഞ്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 113. ഫലകം:Infobox company‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 114. Da:Skabelon:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 115. ഫലകം:!!/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 116. ഫലകം:Infobox school‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 117. എലമെന്റ്സ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 118. Hu:Sablon:Idézet‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 119. ഫലകം:Sidebar/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 120. ഫലകം:Hidden begin/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 121. അമേരിക്കൻ ഡോളർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 122. Pl:Szablon:Cytat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 123. ഫലകം:Cite web/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 124. ഫലകം:Start-date/doc/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 125. ഉണ്ട ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 126. ഫലകം:Fmbox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 127. ഫലകം:Cite news/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 128. കുറ്റിപയർ കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 129. ഫലകം:Date-mf/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 130. ഫലകം:OldStyleDate/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 131. WP:ITALICTITLE‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 132. കോവൽ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 133. ഫലകം:Column-width/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 134. ഘടകം:Category handler/data/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 135. ഫലകം:Further/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 136. ഘടകം:Parameter names example/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 137. ദീപിക‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 138. ഫലകം:Div col/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 139. ഫലകം:Str left/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 140. ഘടകം:TableTools/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 141. മഞ്ഞ പരിപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 142. ഫലകം:No/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 143. റോസ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 144. ഫലകം:Hidden end/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 145. വാളോരങ്ങ റോസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 146. ഫലകം:Columns-list/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 147. സോയാബീൻ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 148. ഫലകം:വിവരണം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 149. ഫലകം:Template other/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 150. ആഫ്രിക്ക‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 151. ഫലകം:Intricate template/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 152. ഫലകം:Taxonomy/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 153. ധനു‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 154. ഫലകം:Myprefs/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 155. Portal:Advanced Topics‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 156. ഫലകം:Infobox newspaper‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 157. പാർട്ടി സിപെറ്റരി ഗ്യാരണ്ടി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ കൗൺസിലിൽ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 158. Gu:ઢાંચો:ઉક્તિ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 159. ഫലകം:Clear/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 160. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Organization infoboxes‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 161. വയനാട്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 162. Lv:Veidne:Quotation‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 163. ഫലകം:Trim/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 164. ഫലകം:Markup/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 165. 28 മണിയൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 166. ഫലകം:Taxobox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 167. കുരുത്തോല പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 168. ഫലകം:/TemplateData‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 169. ഫലകം:Cite book/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 170. ഫലകം:Taxobox/core/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 171. കൂർക്കപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 172. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 173. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Infobox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 174. ചുമന്ന വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 175. ഫലകം:Shortcut/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 176. ഘടകം:Purge/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 177. ചേനപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 178. ഫലകം:Pp-template/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 179. ഘടകം:Message box/configuration/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 180. പെരുമ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 181. ഫലകം:Lua/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 182. ഘടകം:Protection banner/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 183. രജ്മ്മ ബ്ലാക്ക്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 184. ഫലകം:Parameter names example/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 185. വള്ളിപയർ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 186. ഫലകം:N/a/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 187. സാമ്പാർ തുവര റോസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 188. ഫലകം:High-risk/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 189. ഫലകം:Main other/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 190. യൂറോപ്യൻ ഫെയർ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 191. ഫലകം:Start-date/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 192. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 193. കുട്ടനാട്‌‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 194. മൂന്ന്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 195. ഫലകം:Tag/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 196. മഴ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 197. ഫലകം:Infobox laboratory‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 198. Eu:Txantiloi:Aipua‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 199. ഫലകം:Purge/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 200. ഫലകം:Mf-adr‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 201. കോഴിക്കോട്‍‍‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 202. ഫലകം:Anglicise rank/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 203. പരിസ്ഥിതി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 204. Sk:Šablóna:Citát‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 205. ഫലകം:Magnify icon/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 206. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 207. കാർകൂന്തൽ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 208. ഫലകം:Ombox/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 209. കുറ്റിയമര പച്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 210. ഫലകം:Anchor/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 211. ഫലകം:Infobox film‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 212. ചതുരപയർ ബ്ലാക്ക്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 213. ചെറുകണ്ണിപയർ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 214. ഫലകം:Reflist/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 215. ഫലകം:Format link/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 216. ഘടകം:Namespace detect/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 217. പന്നി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 218. ഫലകം:Tlx/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 219. ഫലകം:Comma separated entries/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 220. ഘടകം:String/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 221. മൂന്ന് മണി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 222. ഫലകം:Start date/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 223. ഫലകം:Column-count/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 224. വലിയ വയലറ്റ് തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 225. ഫലകം:Fake heading/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 226. ഫലകം:Para/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 227. വെള്ളകുഞ്ഞി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 228. ഫലകം:Xtag/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 229. ഫലകം:Click/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 230. എഡ്നാ റൂത്ത് ബൈയ്ലർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 231. ഫലകം:Documentation subpage/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 232. ഫലകം:For/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 233. ഒറൈസ സറ്റേവ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 234. ഫലകം:Intricate template/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 235. ഫലകം:Blockquote paragraphs/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 236. പുഞ്ചകൃഷി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 237. ഫലകം:Infobox dot-com company‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 238. De:Vorlage:Zitat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 239. ഫലകം:!!/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 240. ഫലകം:Infobox space agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 241. കണ്ണൂർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 242. Hy:Կաղապար:Քաղվածք‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 243. ഫലകം:Sidebar/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 244. ഫലകം:CSS list-style-type values/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 245. അമോണിയ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 246. Pt:Predefinição:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 247. ഫലകം:Cite web/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 248. ഫലകം:Start-date/doc/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 249. കടല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 250. ഫലകം:Quote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)