അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 51 മുതൽ #100 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 2. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 3. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 6. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 7. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 8. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 9. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 10. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 11. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 12. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 13. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 14. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 15. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 16. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 17. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 18. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 19. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 20. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 21. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 22. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 23. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 24. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 25. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 26. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 27. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 29. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 30. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 31. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Cite book/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 40. ഫലകം:Taxobox/core/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 41. കൊത്തമര ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 42. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 43. വർഗ്ഗം:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 44. ചെങ്കണ്ണി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 45. ഫലകം:Further/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 46. ഘടകം:File link/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 47. നേവി ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 48. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 49. ഫലകം:Str left/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 50. ഘടകം:Arguments/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)