അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 51 മുതൽ #100 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 2. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 3. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 5. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 7. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 8. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 9. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 11. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 12. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 13. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 14. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 15. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 16. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 19. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 20. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 21. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 22. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 23. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 24. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 25. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 26. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 27. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 28. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 29. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 30. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 31. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. ഫലകം:Infobox space agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 40. കണ്ണൂർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 41. Hy:Կաղապար:Քաղվածք‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 42. ഫലകം:Sidebar/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 43. ഫലകം:CSS list-style-type values/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 44. അമോണിയ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 45. Pt:Predefinição:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 46. ഫലകം:Cite web/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 47. ഫലകം:Start-date/doc/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 48. കടല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 49. ഫലകം:Quote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 50. ഫലകം:Fmbox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)