അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #500 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 500 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 500 | അടുത്ത 500 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 51. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 52. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 53. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 54. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 55. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 56. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 57. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 58. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 59. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 60. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 61. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 62. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 63. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 64. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 65. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 66. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 67. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 68. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 69. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 70. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 71. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 72. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 73. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 74. ഫലകം:!‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 75. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 76. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 77. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 78. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 79. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 80. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 81. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 82. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 83. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 84. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 85. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 86. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 87. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 88. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 89. ഫലകം:Shortcut/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 90. ഘടകം:Category handler/shared/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 91. ചെറുപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 92. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Reflist‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 93. ഫലകം:Pp-template/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 94. ഘടകം:Color contrast/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 95. പൂച്ചപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 96. ഫലകം:Tlx/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 97. ഫലകം:Lua/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 98. ഘടകം:Citation/CS1/Date validation/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 99. രജ്മ്മ നീല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 100. ഫലകം:Start date/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 101. ഫലകം:Parameter names example/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 102. വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 103. ഫലകം:Oldid/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 104. വൈറ്റ് ബീൻസ് കുറ്റി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 105. ഫലകം:Xtag/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 106. ഫലകം:Panorama/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 107. ഫെയർ ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 108. ഫലകം:Start-date/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 109. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 110. കാലവർഷം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 111. Sr:Шаблон:Посебан чланак‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 112. ഫലകം:Tag/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 113. മകരം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 114. ഫലകം:Infobox institute‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 115. ഫലകം:Colon/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 116. ഫലകം:Infobox website‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 117. കാസർഗോഡ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 118. It:Template:quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 119. ഫലകം:Navbar/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 120. ഫലകം:CSS list-style-type values/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 121. കം‌പോസ്റ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 122. Sco:Template:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 123. ഫലകം:Magnify icon/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 124. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 125. കല്ലുംവള്ളി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 126. ഫലകം:Ombox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 127. Lower case‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 128. കുറ്റിബീൻസ് ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 129. ഫലകം:Anchor/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 130. ഫലകം:Infobox/doc/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 131. ഗോൾഡൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 132. ഫലകം:Column-width/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 133. ഘടകം:No globals/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 134. ചെറിയ കുറ്റിപ്പയർ പച്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 135. ഫലകം:Format link/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 136. ഘടകം:Navbar/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 137. പട്ടാണി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 138. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 139. ഫലകം:Comma separated entries/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 140. ഘടകം:Citation/CS1/Whitelist/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 141. മുതിര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 142. ഫലകം:Start date/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 143. ഫലകം:Column-count/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 144. വയലറ്റ് വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 145. ഫലകം:Para/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 146. വെള്ള കുറ്റിപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 147. ഫലകം:Quotation templates see also/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 148. ഫലകം:Click/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 149. ഹയാസിസ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 150. ഫലകം:Documentation subpage/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 151. ഫലകം:For/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 152. ഒറീസ്സ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 153. ഫലകം:Intricate template/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 154. ഫലകം:Blockquote paragraphs/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 155. പാലക്കാട്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 156. ഫലകം:Infobox church‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 157. Cy:Nodyn:Dyfyniad‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 158. ഫലകം:!!/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 159. ഫലകം:Infobox publisher‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 160. Slogan‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 161. Hsb:Předłoha:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 162. ഫലകം:Sidebar/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 163. ഫലകം:Hidden begin/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 164. അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 165. Os:Хуызæг:Cquote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 166. ഫലകം:Cite web/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 167. ഫലകം:Start-date/doc/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 168. ഇഞ്ചി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 169. ഫലകം:;/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 170. ഫലകം:Cite news/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 171. കുറ്റിഅവരപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 172. ഫലകം:Refbegin/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 173. ഫലകം:OldStyleDate/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 174. Meta:ParserFunctions‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 175. കൊളത്താടപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 176. ചുമന്ന പരിപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 177. ഫലകം:Hatnote/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 178. ഘടകം:Shortcut/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 179. തൊമരപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 180. ഫലകം:Div col/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 181. ഫലകം:Documentation/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 182. ഘടകം:Category handler/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 183. ബ്ലാക്ക് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 184. ഫലകം:Yes/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 185. റൈസ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 186. ഫലകം:Hidden end/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 187. വാളോരങ്ങ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 188. ഫലകം:Columns-list/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 189. സോയ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 190. ഫലകം:വിവരണം/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 191. ഫലകം:Template other/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 192. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 193. ഫലകം:Start-date/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 194. ഫലകം:Distinguish/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 195. ഫലകം:Myprefs/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 196. Bg:Шаблон:Цитат‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 197. വൃശ്ചികം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 198. ഫലകം:Infobox museum‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 199. Gl:Modelo:Cita‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 200. ഫലകം:Clear/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 201. ഫലകം:Organization infoboxes/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 202. ലിംഗനീതി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 203. La:Formula:Locus‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 204. ഫലകം:If empty/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 205. ഫലകം:Markup/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 206. 18 മണിയൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 207. ഫലകം:Sfnote/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 208. ഫലകം:Lorem ipsum/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 209. കുഞ്ഞിപയർ കുറ്റി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 210. ഫലകം:Cite book/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 211. ഫലകം:Taxobox/core/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 212. കുളത്താടപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 213. ഫലകം:Longitem/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 214. ഫലകം:Wbr/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 215. ഫലകം:Shortcut/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 216. ഘടകം:Further/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 217. ചേന പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 218. ഫലകം:Pp-template/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 219. ഘടകം:Category handler/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 220. പൂച്ചപയർ (ബ്രൗൺ)‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 221. ഫലകം:Lua/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 222. ഘടകം:Citation/CS1/Configuration/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 223. രജ്മ്മ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 224. ഫലകം:Start date/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 225. ഫലകം:Parameter names example/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 226. വള്ളിപയർ (പച്ച)‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 227. ഫലകം:Oldid/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 228. സാമ്പാർ തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 229. ഫലകം:High-risk/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 230. ഫലകം:Panorama/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 231. മെറിയം വെബ്സ്റ്റർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 232. ഫലകം:Start-date/Test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 233. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 234. കുട്ടനാട്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 235. ഒന്ന്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 236. ഫലകം:Tag/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 237. മനില‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 238. ഫലകം:Infobox journal‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 239. Es:Plantilla:Cita‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 240. ഫലകം:Colon/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 241. ഫലകം:Lang‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 242. കോഴിക്കോട്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 243. Ja:Template:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 244. ഫലകം:Navbar/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 245. ഫലകം:Anglicise rank/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 246. ജൈവകീടനാശിനി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 247. Sh:Šablon:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 248. ഫലകം:Magnify icon/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 249. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 250. കാർകൂന്തൽ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 251. ഫലകം:Ombox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 252. Non-governmental organization‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 253. കുറ്റിയമര നീല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 254. ഫലകം:Anchor/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 255. ഫലകം:Infobox3cols‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 256. ചതുരപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 257. ഫലകം:Column-width/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 258. ഘടകം:Category handler/data/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 259. ചെറുകണ്ണിപയർ കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 260. ഫലകം:Reflist/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 261. ഫലകം:Format link/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 262. ഘടകം:Effective protection level/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 263. പതിനെട്ടുമണിയൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 264. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 265. ഫലകം:Comma separated entries/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 266. ഘടകം:Infobox/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 267. മുഴപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 268. ഫലകം:Start date/Test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 269. ഫലകം:Column-count/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 270. വരയൻ ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 271. ഫലകം:Fake heading/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 272. ഫലകം:Para/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 273. വെള്ള തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 274. ഫലകം:Quotation templates see also/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 275. ഫലകം:Click/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 276. ഹാർട്ട് പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 277. ഫലകം:Documentation subpage/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 278. ഫലകം:For/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 279. ഒറൈസ ഗ്ലാബെറിയേമ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 280. ഫലകം:Intricate template/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 281. ഫലകം:Blockquote paragraphs/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 282. പുഞ്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 283. ഫലകം:Infobox company‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 284. Da:Skabelon:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 285. ഫലകം:!!/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 286. ഫലകം:Infobox school‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 287. എലമെന്റ്സ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 288. Hu:Sablon:Idézet‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 289. ഫലകം:Sidebar/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 290. ഫലകം:Hidden begin/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 291. അമേരിക്കൻ ഡോളർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 292. Pl:Szablon:Cytat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 293. ഫലകം:Cite web/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 294. ഫലകം:Start-date/doc/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 295. ഉണ്ട ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 296. ഫലകം:Fmbox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 297. ഫലകം:Cite news/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 298. കുറ്റിപയർ കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 299. ഫലകം:Date-mf/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 300. ഫലകം:OldStyleDate/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 301. WP:ITALICTITLE‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 302. കോവൽ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 303. ചുമന്ന വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 304. ഫലകം:Further/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 305. ഘടകം:Parameter names example/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 306. ദീപിക‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 307. ഫലകം:Div col/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 308. ഫലകം:Str left/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 309. ഘടകം:TableTools/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 310. മഞ്ഞ പരിപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 311. ഫലകം:No/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 312. റോസ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 313. ഫലകം:Hidden end/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 314. വാളോരങ്ങ റോസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 315. ഫലകം:Columns-list/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 316. സോയാബീൻ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 317. ഫലകം:വിവരണം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 318. ഫലകം:Template other/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 319. ആഫ്രിക്ക‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 320. ഫലകം:Intricate template/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 321. ഫലകം:Taxonomy/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 322. ധനു‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 323. ഫലകം:Myprefs/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 324. Portal:Advanced Topics‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 325. ഫലകം:Infobox newspaper‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 326. പാർട്ടി സിപെറ്റരി ഗ്യാരണ്ടി സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ കൗൺസിലിൽ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 327. Gu:ઢાંચો:ઉક્તિ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 328. ഫലകം:Clear/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 329. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Organization infoboxes‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 330. വയനാട്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 331. Lv:Veidne:Quotation‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 332. ഫലകം:Trim/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 333. ഫലകം:Markup/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 334. 28 മണിയൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 335. ഫലകം:Taxobox/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 336. കുരുത്തോല പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 337. ഫലകം:/TemplateData‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 338. ഫലകം:Cite book/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 339. ഫലകം:Taxobox/core/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 340. കൂർക്കപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 341. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 342. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Infobox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 343. ചതുരപയർ ബ്ലാക്ക്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 344. ഫലകം:Shortcut/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 345. ഘടകം:Purge/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 346. ചേനപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 347. ഫലകം:Pp-template/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 348. ഘടകം:Message box/configuration/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 349. പെരുമ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 350. ഫലകം:Lua/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 351. ഘടകം:Protection banner/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 352. രജ്മ്മ ബ്ലാക്ക്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 353. ഫലകം:Parameter names example/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 354. വള്ളിപയർ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 355. ഫലകം:N/a/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 356. സാമ്പാർ തുവര റോസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 357. ഫലകം:High-risk/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 358. ഫലകം:Main other/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 359. യൂറോപ്യൻ ഫെയർ ട്രേഡ് അസോസിയേഷൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 360. ഫലകം:Start-date/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 361. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 362. കുട്ടനാട്‌‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 363. മൂന്ന്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 364. ഫലകം:Tag/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 365. മഴ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 366. ഫലകം:Infobox laboratory‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 367. Eu:Txantiloi:Aipua‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 368. ഫലകം:Purge/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 369. ഫലകം:Mf-adr‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 370. കോഴിക്കോട്‍‍‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 371. ഫലകം:Anglicise rank/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 372. പരിസ്ഥിതി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 373. Sk:Šablóna:Citát‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 374. ഫലകം:Magnify icon/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 375. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 376. കാർകൂന്തൽ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 377. ഫലകം:Ombox/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 378. കുറ്റിയമര പച്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 379. ഫലകം:Anchor/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 380. ഫലകം:Infobox film‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 381. ഫലകം:Column-width/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 382. ഘടകം:Anchor/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 383. ചെറുകണ്ണിപയർ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 384. ഫലകം:Reflist/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 385. ഫലകം:Format link/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 386. ഘടകം:Namespace detect/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 387. പന്നി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 388. ഫലകം:Tlx/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 389. ഫലകം:Comma separated entries/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 390. ഘടകം:String/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 391. മൂന്ന് മണി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 392. ഫലകം:Start date/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 393. ഫലകം:Column-count/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 394. വലിയ വയലറ്റ് തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 395. ഫലകം:Fake heading/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 396. ഫലകം:Para/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 397. വെള്ളകുഞ്ഞി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 398. ഫലകം:Xtag/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 399. ഫലകം:Click/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 400. എഡ്നാ റൂത്ത് ബൈയ്ലർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 401. ഫലകം:Documentation subpage/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 402. ഫലകം:For/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 403. ഒറൈസ സറ്റേവ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 404. ഫലകം:Intricate template/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 405. ഫലകം:Blockquote paragraphs/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 406. പുഞ്ചകൃഷി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 407. ഫലകം:Infobox dot-com company‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 408. De:Vorlage:Zitat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 409. ഫലകം:!!/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 410. ഫലകം:Infobox space agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 411. കണ്ണൂർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 412. Hy:Կաղապար:Քաղվածք‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 413. ഫലകം:Sidebar/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 414. ഫലകം:CSS list-style-type values/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 415. അമോണിയ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 416. Pt:Predefinição:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 417. ഫലകം:Cite web/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 418. ഫലകം:Start-date/doc/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 419. കടല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 420. ഫലകം:Quote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 421. ഫലകം:Fmbox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 422. ഫലകം:Cite news/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 423. കുറ്റിപയർ പച്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 424. ഫലകം:Date-mf/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 425. ഫലകം:OldStyleDate/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 426. WP:LUA‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 427. കൗ ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 428. ചെകുറ്റിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 429. ഫലകം:Further/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 430. ഘടകം:Lua banner/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 431. നെയ്യ് പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 432. സസ്യം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 433. ഫലകം:Str left/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 434. ഘടകം:InfoboxImage/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 435. മഞ്ഞത്തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 436. ഫലകം:No/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 437. ലീമ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 438. ഫലകം:Prettyurl/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 439. ഫലകം:Hidden end/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 440. വാളോരങ്ങ വെള്ള‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 441. ഫലകം:Columns-list/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 442. സോയാബീൻ ബ്ലാക്ക്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 443. ഫലകം:വിവരണം/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 444. ഫലകം:Template other/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 445. ആലപ്പുഴ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 446. ഫലകം:Intricate template/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 447. ഫലകം:Taxonomy/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 448. നെൽച്ചെടി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 449. Organization‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 450. Portal:Feature Requests‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 451. ഫലകം:Infobox observatory‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 452. നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഒർഗാനിക് പ്രൊഡക്ഷൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 453. ഫലകം:Clear/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 454. സീഡ്ഫെസ്റ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 455. ഫലകം:Trim/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 456. ഫലകം:Markup/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 457. അനശ്വര പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 458. ഫലകം:;/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 459. ഫലകം:Taxobox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 460. കുരുത്തോലപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 461. ഫലകം:Refbegin/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 462. ഫലകം:Cite book/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 463. ഫലകം:Taxobox/core/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 464. കൊത്തമര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 465. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 466. വർഗ്ഗം:Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 467. ചതുരപയർ മെറൂൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 468. ഫലകം:Hatnote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 469. ഘടകം:If empty/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 470. ജോതിക‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 471. ഫലകം:Documentation/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 472. ഘടകം:Color contrast/colors/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 473. പോൾബിൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 474. ഫലകം:Yes/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 475. ഘടകം:Documentation/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 476. രജ്മ്മ റെഡ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 477. ഫലകം:Parameter names example/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 478. വള്ളിബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 479. ഫലകം:N/a/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 480. സാമ്പാർ തുവര വൈറ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 481. ഫലകം:High-risk/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 482. ഫലകം:Main other/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 483. വേൾഡ് ഫെയർ ട്രേഡ് ഒാർഗനൈസേഷൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 484. ഫലകം:Start-date/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 485. ഫലകം:Distinguish/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 486. ചൈന‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 487. രണ്ട്‌‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 488. ഫലകം:Tag/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 489. മുണ്ടകൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 490. ഫലകം:Infobox law enforcement agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 491. Fa:الگو:نقل قول‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 492. ഫലകം:Purge/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 493. ഫലകം:Organization infoboxes/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 494. ജൈവവൈവിധ്യം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 495. Ka:თარგი:ციტირება‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 496. ഫലകം:If empty/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 497. ഫലകം:Anglicise rank/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 498. പൂവത്താണി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 499. Sl:Predloga:Citatni blok‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 500. ഫലകം:Sfnote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 500 | അടുത്ത 500 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)