അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #500 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 500 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 500 | അടുത്ത 500 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. Safari (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. HTML‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. സഹായം:Infobox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. MOS:QUOTE‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. William Shakespeare‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. HCard microformat‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Notelist-lr‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. ഫലകം:!‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 51. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 52. IE10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 53. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 54. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 55. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 56. ഫലകം:Notelist-ua‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 57. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 58. Widows and orphans‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 59. ഇന്ത്യ‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 60. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 61. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 62. WP:List-defined references‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 63. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 64. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 65. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 66. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 67. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 68. ഫലകം:Prettyurl/പരീക്ഷണം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 69. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 70. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 71. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 72. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 73. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 74. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 75. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 76. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 77. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 78. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 79. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 80. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 81. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 82. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 83. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 84. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 85. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 86. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 87. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 88. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 89. ഫലകം:OldStyleDate/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 90. WP:LUA‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 91. കൗ ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 92. ഫലകം:Column-width/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 93. ഘടകം:Anchor/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 94. ചെറുകണ്ണിപയർ ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 95. ഫലകം:Reflist/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 96. ഫലകം:Format link/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 97. ഘടകം:Namespace detect/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 98. പന്നി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 99. ഫലകം:Tlx/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 100. ഫലകം:Comma separated entries/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 101. ഘടകം:String/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 102. മൂന്ന് മണി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 103. ഫലകം:Start date/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 104. ഫലകം:Column-count/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 105. വലിയ വയലറ്റ് തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 106. ഫലകം:Fake heading/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 107. ഫലകം:Para/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 108. വെള്ളകുഞ്ഞി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 109. ഫലകം:Xtag/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 110. ഫലകം:Click/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 111. എഡ്നാ റൂത്ത് ബൈയ്ലർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 112. ഫലകം:Documentation subpage/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 113. ഫലകം:For/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 114. ഒറൈസ സറ്റേവ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 115. ഫലകം:Intricate template/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 116. ഫലകം:Blockquote paragraphs/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 117. പുഞ്ചകൃഷി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 118. ഫലകം:Infobox dot-com company‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 119. De:Vorlage:Zitat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 120. ഫലകം:!!/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 121. ഫലകം:Infobox space agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 122. കണ്ണൂർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 123. Hy:Կաղապար:Քաղվածք‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 124. ഫലകം:Sidebar/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 125. ഫലകം:CSS list-style-type values/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 126. അമോണിയ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 127. Pt:Predefinição:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 128. ഫലകം:Cite web/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 129. ഫലകം:Start-date/doc/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 130. കടല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 131. ഫലകം:Quote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 132. ഫലകം:Fmbox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 133. ഫലകം:Cite news/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 134. കുറ്റിപയർ പച്ച‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 135. ഫലകം:Date-mf/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 136. കൊത്തമര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 137. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 138. വർഗ്ഗം:Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 139. ചെകുറ്റിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 140. ഫലകം:Further/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 141. ഘടകം:Lua banner/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 142. നെയ്യ് പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 143. സസ്യം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 144. ഫലകം:Str left/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 145. ഘടകം:InfoboxImage/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 146. മഞ്ഞത്തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 147. ഫലകം:No/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 148. ലീമ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 149. ഫലകം:Prettyurl/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 150. ഫലകം:Hidden end/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 151. വാളോരങ്ങ വെള്ള‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 152. ഫലകം:Columns-list/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 153. സോയാബീൻ ബ്ലാക്ക്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 154. ഫലകം:വിവരണം/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 155. ഫലകം:Template other/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 156. ആലപ്പുഴ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 157. ഫലകം:Intricate template/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 158. ഫലകം:Taxonomy/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 159. നെൽച്ചെടി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 160. Organization‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 161. Portal:Feature Requests‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 162. ഫലകം:Infobox observatory‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 163. നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം ഫോർ ഒർഗാനിക് പ്രൊഡക്ഷൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 164. ഫലകം:Clear/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 165. സീഡ്ഫെസ്റ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 166. ഫലകം:Trim/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 167. ഫലകം:Markup/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 168. അനശ്വര പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 169. ഫലകം:;/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 170. ഫലകം:Taxobox/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 171. കുരുത്തോലപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 172. ഫലകം:Refbegin/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 173. ഫലകം:Cite book/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 174. ഫലകം:Taxobox/core/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 175. ഫലകം:Longitem/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 176. ഫലകം:Nbsp‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 177. ചതുരപയർ മെറൂൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 178. ഫലകം:Hatnote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 179. ഘടകം:If empty/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 180. ജോതിക‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 181. ഫലകം:Documentation/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 182. ഘടകം:Color contrast/colors/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 183. പോൾബിൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 184. ഫലകം:Yes/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 185. ഘടകം:Documentation/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 186. രജ്മ്മ റെഡ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 187. ഫലകം:Parameter names example/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 188. വള്ളിബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 189. ഫലകം:N/a/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 190. സാമ്പാർ തുവര വൈറ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 191. ഫലകം:High-risk/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 192. ഫലകം:Main other/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 193. വേൾഡ് ഫെയർ ട്രേഡ് ഒാർഗനൈസേഷൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 194. ഫലകം:Start-date/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 195. ഫലകം:Distinguish/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 196. ചൈന‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 197. രണ്ട്‌‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 198. ഫലകം:Tag/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 199. മുണ്ടകൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 200. ഫലകം:Infobox law enforcement agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 201. Fa:الگو:نقل قول‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 202. ഫലകം:Purge/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 203. ഫലകം:Organization infoboxes/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 204. ജൈവവൈവിധ്യം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 205. Ka:თარგი:ციტირება‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 206. ഫലകം:If empty/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 207. ഫലകം:Anglicise rank/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 208. പൂവത്താണി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 209. Sl:Predloga:Citatni blok‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 210. ഫലകം:Sfnote/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 211. ഫലകം:Lorem ipsum/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 212. കാർകൂന്തൽ മഞ്ഞ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 213. ഫലകം:Ombox/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 214. ഫലകം:End date and age‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 215. കുലകുത്തി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 216. ഫലകം:OldStyleDate/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 217. WP:List of infoboxes‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 218. കർക്കിടക അമര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 219. ഫലകം:Column-width/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 220. ഘടകം:Yesno/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 221. ചെറുകണ്ണിപയർ മഞ്ഞ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 222. ഫലകം:Reflist/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 223. ഫലകം:Format link/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 224. ഘടകം:Shortcut/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 225. പിൻന്റോ ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 226. ഫലകം:Tlx/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 227. ഫലകം:Comma separated entries/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 228. ഘടകം:Message box/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 229. മെഡിസിനൽ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 230. ഫലകം:Start date/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 231. ഫലകം:Column-count/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 232. വള്ളി ബീൻസ് കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 233. ഫലകം:Fake heading/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 234. ഫലകം:Oldid/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 235. വെള്ളവള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 236. ഫലകം:Xtag/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 237. ഫലകം:Panorama/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 238. ടെൻ തൗസന്റ് വിലേജ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 239. ഫലകം:Mbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 240. ഫലകം:For/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 241. കട്ടക്ക്‌‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 242. ഫലകം:Intricate template/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 243. ഫലകം:Blockquote paragraphs/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 244. ഫിലിപ്പൈൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 245. ഫലകം:Infobox fire department‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 246. Dsb:Pśedłoga:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 247. ഫലകം:Colon/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 248. ഫലകം:Infobox union‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 249. കണ്ണൂർ ജില്ല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 250. Id:Templat:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 251. ഫലകം:Navbar/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 252. ഫലകം:CSS list-style-type values/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 253. ഇടവിളക്കൃഷി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 254. Ro:Format:Cquote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 255. ഫലകം:Cite web/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 256. ഫലകം:Start-date/doc/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 257. കത്തിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 258. ഫലകം:Quote/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 259. ഫലകം:Fmbox/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 260. ഫലകം:Cite news/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 261. കുറ്റിപയർ വെള്ള‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 262. ഫലകം:Date-mf/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 263. കൊത്തമര ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 264. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 265. വർഗ്ഗം:Pages which use embedded infobox templates with the title parameter‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 266. ചെങ്കണ്ണി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 267. ഫലകം:Further/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 268. ഘടകം:File link/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 269. നേവി ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 270. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 271. ഫലകം:Str left/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 272. ഘടകം:Arguments/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 273. മിന്നി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 274. ഫലകം:No/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 275. വയലറ്റ് കുറ്റിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 276. ഫലകം:Prettyurl/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 277. വിത പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 278. ഫലകം:Quotation templates see also/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 279. ഫലകം:Columns-list/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 280. സോയാബീൻ വെള്ള‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 281. ഫലകം:വിവരണം/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 282. ഫലകം:Template other/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 283. ഇടുക്കി ജില്ല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 284. ഫലകം:Intricate template/Test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 285. ഫലകം:Taxonomy/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 286. പച്ചിലവളം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 287. ഫലകം:Infobox accounting body‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 288. Ca:Plantilla:Citació‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 289. സഹായം:Contents‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 290. ഫലകം:Infobox official post‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 291. ഭാരത സർക്കാർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 292. He:Template:ציטוט‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 293. ഫലകം:Clear/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 294. സാമ്പാർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 295. Mwl:Modelo:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 296. ഫലകം:Trim/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 297. ഫലകം:Start-date/doc/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 298. അമര വെള്ള‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 299. ഫലകം:;/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 300. ഫലകം:Taxobox/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 301. കുറ്റി അമര ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 302. ഫലകം:Refbegin/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 303. ഫലകം:Cite book/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 304. ഫലകം:Taxobox/core/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 305. ഫലകം:Longitem/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 306. ഫലകം:Userbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 307. ചതുരപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 308. ഫലകം:Hatnote/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 309. ഘടകം:Separated entries/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 310. തത്തച്ചുണ്ടൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 311. ഫലകം:Div col/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 312. ഫലകം:Documentation/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 313. ഘടകം:Hatnote/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 314. പ്ലാരിക്കോട് പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 315. ഫലകം:Yes/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 316. ഘടകം:Protection banner/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 317. റണ്ണൻ ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 318. ഫലകം:Pnex‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 319. വള്ളിയമര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 320. ഫലകം:N/a/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 321. സാമ്പാർ തൊമര റോസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 322. ഫലകം:High-risk/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 323. ഫലകം:Main other/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 324. Nellu‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 325. ഫലകം:Start-date/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 326. ഫലകം:Distinguish/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 327. ചോറ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 328. ഫലകം:Myprefs/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 329. Ar:قالب:اقتباس‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 330. വട്ടവട‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 331. ഫലകം:Infobox law firm‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 332. Fi:Malline:Cquote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 333. ഫലകം:Purge/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 334. ഫലകം:Organization infoboxes/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 335. തടിക്കടവ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 336. Kk:Үлгі:Cquote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 337. ഫലകം:If empty/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 338. ഫലകം:Anglicise rank/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 339. ബ്രിട്ടൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 340. Someone's full name‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 341. ഫലകം:Sfnote/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 342. ഫലകം:Lorem ipsum/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 343. കുഞ്ഞാറ്റ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 344. ഫലകം:Cite book/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 345. ഫലകം:Start date and age‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 346. കുലകുത്തിപയർ കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 347. ഫലകം:Anchor/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 348. ഫലകം:Infobox/doc/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 349. ഗോമതി പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 350. ഫലകം:Shortcut/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 351. ഘടകം:Category handler/blacklist/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 352. ചെറുകണ്ണിപയർ റോസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 353. ഫലകം:Pp-template/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 354. ഘടകം:List/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 355. പുള്ളി വാലൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 356. ഫലകം:Tlx/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 357. ഫലകം:Lua/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 358. ഘടകം:Documentation/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 359. രജ്മ്മ ഗ്രീൻ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 360. ഫലകം:Start date/test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 361. ഫലകം:Template doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 362. വള്ളി ബീൻസ് വെള്ള‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 363. ഫലകം:Fake heading/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 364. ഫലകം:Oldid/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 365. വേലിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 366. ഫലകം:Xtag/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 367. ഫലകം:Panorama/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 368. നെറ്റ് വർക്ക് ഒാഫ് യൂറോപ്യൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 369. ഫലകം:Start-date/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 370. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 371. കലോറി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 372. ഫലകം:Intricate template/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 373. ഭൂമദ്ധ്യരേഖ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 374. ഫലകം:Infobox government agency‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 375. Eo:Ŝablono:Citaĵo‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 376. ഫലകം:Colon/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 377. ഫലകം:Infobox university‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 378. കരുവഞ്ചാൽ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 379. Is:Snið:Tilvitnun‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 380. ഫലകം:Navbar/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 381. ഫലകം:CSS list-style-type values/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 382. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 383. Ru:Шаблон:Цитата‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 384. ഫലകം:Magnify icon/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 385. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 386. കപ്പ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 387. ഫലകം:Quote/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 388. ഫലകം:Fmbox/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 389. Governmental organization‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 390. കുറ്റിബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 391. ഫലകം:Date-mf/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 392. കൊളത്താട ബ്രൗൺ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 393. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 394. ഘടകം:IncrementParams‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 395. ചെമ്പൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 396. ഫലകം:Further/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 397. ഘടകം:Namespace detect/data/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 398. പച്ച തുവര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 399. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 400. ഫലകം:Str left/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 401. ഘടകം:Navbox/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 402. മീറ്റർപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 403. ഫലകം:Start date/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 404. ഫലകം:No/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 405. വയലറ്റ് വള്ളിഅമര‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 406. ഫലകം:Prettyurl/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 407. ഫലകം:Para/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 408. വിതപ്പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 409. ഫലകം:Quotation templates see also/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 410. ഫലകം:Click/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 411. സ്റ്റാഷ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 412. ഫലകം:Documentation subpage/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 413. For (വിവക്ഷകൾ)‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 414. ഇൻഡ്യ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 415. ഫലകം:Intricate template/Test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 416. ഫലകം:Taxonomy/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 417. പശ്ചിമബംഗാൾ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 418. ഫലകം:Infobox bank‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 419. Cs:Šablona:Citace‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 420. ഫലകം:!!/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 421. ഫലകം:Infobox political party‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 422. സാക്ഷ്യപത്രപരിശോധനസമ്മിതി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 423. Hi:साँचा:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 424. ഫലകം:Sidebar/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 425. ഫലകം:Hidden begin/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 426. International Federation of Organic Agriculture Movements‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 427. No:Mal:Sitat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 428. ഫലകം:Trim/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 429. ഫലകം:Start-date/doc/Test‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 430. അമരപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 431. ഫലകം:;/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 432. ഫലകം:Taxobox/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 433. കുറ്റിഅമര വൈറ്റ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 434. ഫലകം:Refbegin/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 435. HCard‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 436. ഫലകം:Longitem/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 437. ഫലകം:Wbr‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 438. ചുമന്ന പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 439. ഫലകം:Hatnote/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 440. ഘടകം:Effective protection expiry/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 441. തത്തച്ചുണ്ടൻപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 442. ഫലകം:Div col/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 443. ഫലകം:Documentation/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 444. ഘടകം:Sidebar/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 445. ബട്ടർഫ്ലുയ് ബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 446. ഫലകം:Yes/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 447. ഘടകം:Citation/CS1/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 448. റെഡ് കിഡ്നിബീൻസ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 449. വള്ളിയമര കറുപ്പ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 450. ഫലകം:N/a/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 451. സാമ്പാർ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 452. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:High-risk‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 453. ഫലകം:Main other/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 454. അരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 455. ഫലകം:Start-date/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 456. ഫലകം:Distinguish/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 457. ഞാറ്‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 458. ഫലകം:Myprefs/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 459. As:Template:Quote‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 460. ഫലകം:Infobox magazine‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 461. Fr:modèle:citation‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 462. ഫലകം:Purge/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 463. ഫലകം:Organization infoboxes/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 464. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 465. Ky:Калып:Цитата‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 466. ഫലകം:If empty/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 467. ഫലകം:Markup/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 468. രാസവളം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 469. Sv:Mall:Citat‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 470. ഫലകം:Sfnote/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 471. ഫലകം:Lorem ipsum/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 472. കുഞ്ഞിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 473. ഫലകം:Cite book/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 474. വർഗ്ഗം:Pages using infobox organization with unsupported parameters‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 475. കുലകുത്തിപയർ മഞ്ഞ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 476. ഫലകം:Anchor/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 477. ഫലകം:Infobox/doc/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 478. ഗോൾഡൻ പയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 479. ഫലകം:Shortcut/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 480. ഘടകം:Category handler/shared/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 481. ചെറുപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 482. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Reflist‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 483. ഫലകം:Pp-template/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 484. ഘടകം:Color contrast/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 485. പൂച്ചപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 486. ഫലകം:Tlx/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 487. ഫലകം:Lua/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 488. ഘടകം:Citation/CS1/Date validation/വിവരണം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 489. രജ്മ്മ നീല‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 490. ഫലകം:Start date/test sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 491. ഫലകം:Parameter names example/Print‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 492. വള്ളിപയർ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 493. ഫലകം:Oldid/sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 494. വൈറ്റ് ബീൻസ് കുറ്റി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 495. ഫലകം:Xtag/testcases‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 496. ഫലകം:Panorama/എഴുത്തുകളരി‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 497. ഫെയർ ട്രേഡ് ഇന്റർനാഷണൽ‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 498. ഫലകം:Start-date/Sandbox‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 499. ഫലകം:CSS3 multiple column layout/doc‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 500. കാലവർഷം‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 500 | അടുത്ത 500 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)