അവശ്യ താളുകൾ

തിരിച്ചുവിടലുകൾ ഒഴികെ, മറ്റുതാളുകളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവുമധികം കണ്ണിചേർത്തിരിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ താളുകളുടെ പട്ടിക. (തിരിച്ചുവിടൽ കണ്ണികൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളുടെ പട്ടികയ്ക്ക് പ്രത്യേകം:പൊട്ടിയതിരിച്ചുവിടലുകൾ കാണുക).

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 32. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. MOS:SCROLL‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. തിരുവനന്തപുരം‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. Geographic coordinate system‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. Safari (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. Julius Caesar (play)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)