ആവശ്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ

താഴെക്കൊടുക്കുന്ന പ്രമാണങ്ങൾ നിലവിലില്ലെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലായി നിലവിലില്ലാത്ത എന്നാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ വർഗ്ഗം:പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ എന്ന താളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

 1. 1 മുതൽ #13 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 13 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണം:Test Template Info-Icon - Version (2).svg‏‎ (69 കണ്ണികൾ)
 2. പ്രമാണം:Template-info.svg‏‎ (8 കണ്ണികൾ)
 3. പ്രമാണം:Information icon4.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. പ്രമാണം:Ambox warning yellow.svg‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. പ്രമാണം:Ambox warning orange.svg‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 6. പ്രമാണം:BadSalzdetfurthBadenburgerStr060529.jpg‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 7. പ്രമാണം:Gtk-dialog-question.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 8. പ്രമാണം:Lua-logo-nolabel.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 9. പ്രമാണം:Nuvola apps important.svg‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 10. പ്രമാണം:Dahlia redoute.JPG‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 11. പ്രമാണം:Example.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 12. പ്രമാണം:Magnify-clip.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)
 13. പ്രമാണം:2downarrow.png‏‎ (ഒരു കണ്ണി)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)