ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത ഫലകങ്ങൾ

ഫലകം എന്ന നാമമേഖലയിൽ ഉള്ളതും ഒരു താളിലും ചേർത്തിട്ടുമില്ലാത്ത എല്ലാ ഫലകതാളുകളുടേയും പട്ടിക ഈ താളിൽ കാണാം. ഫലകങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നതിനു മുൻപ് അതു മറ്റൊരു താളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുറപ്പാക്കുക.

 1. 1 മുതൽ #17 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 17 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:;‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Anglicise rank‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:Cite book‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:Cite news‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 5. ഫലകം:Colon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Infobox organization/doc‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:Magnify icon‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:Nowrap‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Panorama‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 10. ഫലകം:Plant-stub‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:Str left‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Taxobox‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Taxobox/core‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Taxonomy‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Thinsp‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Unicode‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക‏‎ (മറ്റു കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)