ഏറ്റവുമധികം അന്തർവിക്കികളുള്ള താളുകൾ

ഈ താൾ ശൂന്യമാണ്.