ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Start date‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 2. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 32. WP:ALT‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. WP:SCROLLING‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. ഫലകം:Quote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. Cascading Style Sheets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. Gecko (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. സഹായം:Cite link labels‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. WP:FNNR‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. WebKit‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Notelist‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. ഫലകം:Column-count‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. ജൈവ കൃഷി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. ഫലകം:Hidden begin/doc‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. Equals sign‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Geo (microformat)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. Natural number‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Roman numerals‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. വർഗ്ഗം:Infobox templates‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)