ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Start date‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 2. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 9. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Reflist-talk‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. ദ്വിപദ നാമപദ്ധതി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. Block quotation‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. ഫലകം:Template reference list‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. Global Positioning System‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. ഫലകം:Infobox organization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. സഹായം:Reference display customization‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. Trident (layout engine)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. World Wide Web Consortium‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. ഫലകം:Column-width‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. ഫലകം:Refbegin‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. മീഡിയവിക്കി:Common.css‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)