ഏറ്റവുമധികം കണ്ണികളാൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഫലകം:Start date‏‎ (5 കണ്ണികൾ)
 2. ഫലകം:Template sandbox‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 3. Microformat‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 4. സഹായം:Reverting‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 5. M:Help:Parser function‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 6. സഹായം:Footnotes‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 7. ഫലകം:End date‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 8. Old Style and New Style dates‏‎ (4 കണ്ണികൾ)
 9. UTC‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 10. സഹായം:Shortened footnotes‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 11. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 12. Adelaide‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 13. ഫലകം:URL‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 14. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Blockquote paragraphs‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 15. ഫലകം:Quotation‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 16. ഫലകം:Rquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 17. ഫലകം:Death date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 18. Parsing‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 19. ഫലകം:Bq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 20. ഫലകം:Start-date/doc/timezones‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 21. ഫലകം:Talkquote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 22. ഫലകം:Tq‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 23. സഹായം:HTML in wikitext‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 24. ഫലകം:Coord‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 25. HTML attribute‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 26. വർഗ്ഗം:Quotation templates‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 27. ഫലകം:Birth date‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 28. ഫലകം:Centered pull quote‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 29. ഫലകം:Quote box‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 30. Hawaii-Aleutian time zone‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 31. ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം:Quotation templates see also‏‎ (3 കണ്ണികൾ)
 32. ഫലകം:Blockquote paragraphs‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 33. ഫലകം:Column-width‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 34. ഫലകം:Refbegin‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 35. Brackets‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 36. Em (typography)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 37. Google Chrome‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 38. ഫലകം:Wikiquote‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 39. Internet Explorer 10‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 40. വിക്കിപീഡിയ:എഴുത്തുകളരി‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 41. Opera (browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 42. മീഡിയവിക്കി:Common.css‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 43. WP:REFCOLS‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 44. En:Wikipedia:Transclusion‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 45. Mozilla Firefox‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 46. വിക്കിപീഡിയ:പരിശോധനായോഗ്യത‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 47. Opera (web browser)‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 48. സഹായം:Cite errors‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 49. Vertical bar‏‎ (2 കണ്ണികൾ)
 50. WP:REFGROUP‏‎ (2 കണ്ണികൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)