ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഘടകം:Documentation‏‎ (87 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Documentation‏‎ (86 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഘടകം:Arguments‏‎ (82 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഘടകം:No globals‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഘടകം:Message box‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഘടകം:Message box/configuration‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഘടകം:Category handler‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഘടകം:Yesno‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഘടകം:Documentation/config‏‎ (69 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:Tl‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഘടകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഘടകം:List‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഘടകം:TableTools‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഘടകം:Navbar‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Fmbox‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Ombox‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:Reflist‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഘടകം:Infobox‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:Template other‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:Infobox‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Tag‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:വിവരണം‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Longitem‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Tlx‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഘടകം:Effective protection expiry‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഘടകം:Effective protection level‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:!!‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:Markup‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഘടകം:File link‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഘടകം:Protection banner‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:Markup/row‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:Pp-template‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഘടകം:Protection banner/config‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:Navbar‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:Refbegin‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Cite web‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഘടകം:Citation/CS1‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:Four digit‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഘടകം:Citation/CS1/Configuration‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:Column-width‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)