ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #100 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 100 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 100 | അടുത്ത 100 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഘടകം:Documentation‏‎ (87 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Documentation‏‎ (86 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഘടകം:Arguments‏‎ (82 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഘടകം:No globals‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഘടകം:Message box‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഘടകം:Message box/configuration‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഘടകം:Yesno‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഘടകം:Category handler‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഘടകം:Documentation/config‏‎ (69 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:Tl‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഘടകം:List‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഘടകം:TableTools‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഘടകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഘടകം:Navbar‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Fmbox‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Ombox‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:Reflist‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഘടകം:Infobox‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:Template other‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:Infobox‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Tag‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:വിവരണം‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Longitem‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Tlx‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഘടകം:Effective protection expiry‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഘടകം:Effective protection level‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:!!‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:Markup‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഘടകം:File link‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഘടകം:Protection banner‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:Markup/row‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:Pp-template‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഘടകം:Protection banner/config‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:Navbar‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:Refbegin‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Cite web‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഘടകം:Citation/CS1‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:Column-width‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഫലകം:Four digit‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഘടകം:Citation/CS1/Configuration‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 51. ഘടകം:Anchor‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 52. ഘടകം:Citation/CS1/Date validation‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 53. ഘടകം:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 54. ഫലകം:N/a‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 55. ഫലകം:Quote‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 56. ഘടകം:If empty‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 57. ഘടകം:Separated entries‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 58. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 59. ഫലകം:Esoteric‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 60. ഫലകം:പ്രധാനലേഖനം‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 61. ഫലകം:Infobox organization‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 62. ഫലകം:No‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 63. ഫലകം:Intricate template‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 64. ഫലകം:OldStyleDate‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 65. ഫലകം:Column-count‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 66. ഫലകം:Format link‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 67. ഫലകം:Main‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 68. ഫലകം:Para‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 69. ഫലകം:Xtag‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 70. ഫലകം:Date-mf‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 71. ഫലകം:Hidden begin‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 72. ഫലകം:Yes‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 73. ഫലകം:Anchor‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 74. ഫലകം:Hidden end‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 75. ഫലകം:Start-date‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 76. ഫലകം:Big‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 77. ഫലകം:Hlist‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 78. ഘടകം:Purge‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 79. ഫലകം:CSS3 multiple column layout‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 80. ഫലകം:If empty‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 81. ഫലകം:Quotation templates see also‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 82. ഫലകം:CSS list-style-type values‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 83. ഫലകം:Navbox‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 84. ഘടകം:Shortcut‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 85. ഫലകം:Cite.php‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 86. ഫലകം:Fake heading‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 87. ഫലകം:TemplateDataHeader‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 88. ഘടകം:Shortcut/config‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 89. ഫലകം:Refend‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 90. ഫലകം:Clear‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 91. ഫലകം:Fnote‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 92. ഫലകം:Ldr‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 93. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 94. ഘടകം:InfoboxImage‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 95. ഘടകം:Navbox‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 96. ഫലകം:Click‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 97. ഫലകം:For‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 98. ഫലകം:Oldid‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 99. ഫലകം:See‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 100. ഫലകം:Lua‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 100 | അടുത്ത 100 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)