ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #20 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 20 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഘടകം:Documentation‏‎ (87 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Documentation‏‎ (86 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഘടകം:Arguments‏‎ (82 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഘടകം:No globals‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഘടകം:Message box‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഘടകം:Message box/configuration‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഘടകം:Category handler‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഘടകം:Yesno‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഘടകം:Documentation/config‏‎ (69 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:Tl‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഘടകം:List‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഘടകം:TableTools‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 20 | അടുത്ത 20 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)