ഏറ്റവുമധികം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #197 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 197 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ഘടകം:Documentation‏‎ (87 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 2. ഫലകം:Documentation‏‎ (86 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 3. ഘടകം:Arguments‏‎ (82 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 4. ഘടകം:Category handler‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 5. ഘടകം:Yesno‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 6. ഘടകം:Category handler/blacklist‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 7. ഘടകം:Namespace detect/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 8. ഘടകം:Category handler/config‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 9. ഘടകം:Namespace detect/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 10. ഘടകം:Category handler/data‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 11. ഘടകം:Category handler/shared‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 12. ഘടകം:No globals‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 13. ഘടകം:Message box‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 14. ഘടകം:Message box/configuration‏‎ (79 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 15. ഘടകം:Documentation/config‏‎ (69 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 16. ഫലകം:Tl‏‎ (12 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 17. ഫലകം:Documentation subpage‏‎ (11 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 18. ഘടകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 19. ഘടകം:List‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 20. ഫലകം:Hatnote‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 21. ഘടകം:TableTools‏‎ (9 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 22. ഘടകം:Navbar‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 23. ഫലകം:Fmbox‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 24. ഫലകം:Ombox‏‎ (8 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 25. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 26. ഫലകം:Reflist‏‎ (7 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 27. ഘടകം:Infobox‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 28. ഫലകം:Template other‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 29. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം2‏‎ (6 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 30. ഫലകം:Infobox‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 31. ഫലകം:Tag‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 32. ഫലകം:വിവരണം‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 33. ഫലകം:Longitem‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 34. ഫലകം:Tlx‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 35. ഘടകം:Effective protection expiry‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 36. ഘടകം:Effective protection level‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 37. ഫലകം:!!‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 38. ഫലകം:Markup‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 39. ഘടകം:File link‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 40. ഘടകം:Protection banner‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 41. ഫലകം:Markup/row‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 42. ഫലകം:Pp-template‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 43. ഘടകം:Protection banner/config‏‎ (5 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 44. ഫലകം:Navbar‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 45. ഫലകം:Refbegin‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 46. ഫലകം:Cite web‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 47. ഘടകം:Citation/CS1‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 48. ഫലകം:Four digit‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 49. ഘടകം:Citation/CS1/Configuration‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 50. ഫലകം:Column-width‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 51. ഘടകം:Anchor‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 52. ഘടകം:Citation/CS1/Date validation‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 53. ഘടകം:Citation/CS1/Whitelist‏‎ (4 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 54. ഫലകം:Hidden end‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 55. ഫലകം:Start-date‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 56. ഫലകം:Anchor‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 57. ഫലകം:Big‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 58. ഫലകം:Hlist‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 59. ഘടകം:Purge‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 60. ഫലകം:N/a‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 61. ഫലകം:Quote‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 62. ഘടകം:If empty‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 63. ഘടകം:Separated entries‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 64. ഫലകം:Esoteric‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 65. ഫലകം:പ്രധാനലേഖനം‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 66. ഫലകം:CSS list-style-type values/core‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 67. ഫലകം:Infobox organization‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 68. ഫലകം:No‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 69. ഫലകം:Intricate template‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 70. ഫലകം:OldStyleDate‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 71. ഫലകം:Format link‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 72. ഫലകം:Column-count‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 73. ഫലകം:Main‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 74. ഫലകം:Para‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 75. ഫലകം:Xtag‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 76. ഫലകം:Date-mf‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 77. ഫലകം:Hidden begin‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 78. ഫലകം:Yes‏‎ (3 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 79. ഘടകം:Further‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 80. ഫലകം:High-risk‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 81. ഫലകം:Microformat message‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 82. ഫലകം:Start-date/doc‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 83. ഫലകം:Myprefs‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 84. ഫലകം:Purge‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 85. ഫലകം:Blockquote paragraphs‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 86. ഫലകം:If empty‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 87. ഫലകം:Quotation templates see also‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 88. ഫലകം:CSS3 multiple column layout‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 89. ഫലകം:CSS list-style-type values‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 90. ഫലകം:Navbox‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 91. ഫലകം:Fake heading‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 92. ഫലകം:TemplateDataHeader‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 93. ഘടകം:Shortcut‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 94. ഫലകം:Cite.php‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 95. ഫലകം:Refend‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 96. ഘടകം:Shortcut/config‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 97. ഫലകം:Fnote‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 98. ഫലകം:Ldr‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 99. ഫലകം:Noredirect‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 100. ഘടകം:InfoboxImage‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 101. ഘടകം:Navbox‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 102. ഫലകം:Clear‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 103. ഫലകം:For‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 104. ഫലകം:Click‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 105. ഫലകം:Oldid‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 106. ഫലകം:See‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 107. ഫലകം:Lua‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 108. ഫലകം:Sfnote‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 109. ഫലകം:Further‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 110. ഫലകം:Shortcut‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 111. ഘടകം:Lua banner‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 112. ഘടകം:Parameter names example‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 113. ഘടകം:String‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 114. ഫലകം:Comma separated entries‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 115. ഫലകം:Generic template demo‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 116. ഫലകം:Main other‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 117. ഫലകം:Unbulleted list‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 118. ഫലകം:Parameter names example‏‎ (2 താളുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 119. ഫലകം:Distinguish‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 120. ഫലകം:Mbox‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 121. ഫലകം:Prettyurl‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 122. ഫലകം:\‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 123. ഘടകം:Citation/CS1/Whitelist/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 124. ഘടകം:Message box/configuration/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 125. ഘടകം:Protection banner/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 126. ഫലകം:Div col‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 127. ഫലകം:Prettyurl/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 128. ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം1‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 129. ഘടകം:Citation/CS1/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 130. ഘടകം:Further/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 131. ഘടകം:Message box/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 132. ഘടകം:Protection banner/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 133. ഘടകം:Yesno/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 134. ഫലകം:Start date‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 135. ഫലകം:അക്ഷരമാലാസൂചിക/നിറം2‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 136. ഘടകം:Category handler/blacklist/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 137. ഘടകം:Color contrast‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 138. ഫലകം:Start date/doc‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 139. ഫലകം:തെളിവ്‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 140. ഘടകം:Color contrast/colors‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 141. ഘടകം:Hatnote/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 142. ഘടകം:Namespace detect/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 143. ഘടകം:Purge/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 144. ഫലകം:End date and age‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 145. ഫലകം:Start date and age‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 146. ഫലകം:പൂർവപദം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 147. ഘടകം:Category handler/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 148. ഘടകം:Color contrast/colors/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 149. ഫലകം:Infobox/doc‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 150. ഫലകം:Quote/doc‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 151. ഘടകം:Color contrast/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 152. ഘടകം:If empty/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 153. ഘടകം:Namespace detect/data/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 154. ഘടകം:Separated entries/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 155. ഘടകം:Category handler/data/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 156. ഫലകം:Nobold‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 157. ഫലകം:Template doc‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 158. ഘടകം:Infobox/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 159. ഘടകം:Navbar/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 160. ഫലകം:വിവരണം/ഭാഗം/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 161. ഘടകം:Category handler/shared/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 162. ഘടകം:Documentation/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 163. ഘടകം:Shortcut/config/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 164. ഫലകം:Reflist/doc‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 165. ഘടകം:Category handler/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 166. ഘടകം:Documentation/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 167. ഘടകം:InfoboxImage/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 168. ഘടകം:Navbox/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 169. ഘടകം:Shortcut/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 170. ഫലകം:Lorem ipsum‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 171. ഫലകം:ശാനാ‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 172. ഘടകം:Sidebar‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 173. ഫലകം:Trim‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 174. ഫലകം:ശാസ്ത്രീയനാമം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 175. ഘടകം:Effective protection expiry/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 176. ഘടകം:List/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 177. ഘടകം:No globals/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 178. ഘടകം:Sidebar/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 179. ഫലകം:Columns-list‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 180. ഫലകം:Organization infoboxes‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 181. ഫലകം:UF-hcard-org‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 182. ഘടകം:Citation/CS1/Configuration/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 183. ഫലകം:Sidebar‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 184. ഘടകം:Anchor/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 185. ഘടകം:Effective protection level/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 186. ഘടകം:Lua banner/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 187. ഘടകം:Parameter names example/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 188. ഘടകം:String/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 189. ഫലകം:Coord‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 190. ഫലകം:Smallsup‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 191. ഘടകം:Citation/CS1/Date validation/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 192. ഫലകം:/TemplateData‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 193. ഫലകം:Spaces‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 194. ഘടകം:Arguments/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 195. ഘടകം:File link/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 196. ഘടകം:TableTools/വിവരണം‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)
 197. ഫലകം:Allow wrap‏‎ (ഒരു താളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു)

മുമ്പത്തെ 250 | അടുത്ത 250 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)