ഏറ്റവുമധികം താളുകൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള വർഗ്ഗങ്ങൾ

 1. 1 മുതൽ #37 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 37 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾ‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 2. സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾ‏‎ (25 അംഗങ്ങൾ)
 3. വിവരണം നൽകാത്ത ഫലകങ്ങൾ‏‎ (6 അംഗങ്ങൾ)
 4. കിഴങ്ങുകൾ‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 5. Intricate templates‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 6. Templates generating hCalendars‏‎ (3 അംഗങ്ങൾ)
 7. Documentation assistance templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 8. Pages with syntax highlighting errors‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 9. Wikipedia shortcut box first parameter needs fixing‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 10. Date mathematics templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 11. Templates generating microformat dates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 12. ഉള്ളടക്കം‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 13. TemplateData documentation‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 14. Templates generating hCards‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 15. Lua-based templates‏‎ (2 അംഗങ്ങൾ)
 16. Reference list templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 17. കൃഷിരീതികൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 18. Template documentation‏‎ (ഒരു അംഗം)
 19. വിവരണം നൽകിയിട്ടുള്ള ഫലകങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 20. Quotation templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 21. Template namespace templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 22. വിളകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 23. Wikipedia utility templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 24. Stub templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 25. Footnote templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 26. Microformat (uF) message templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 27. Infobox templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 28. Pages using infobox organization with unsupported parameters‏‎ (ഒരു അംഗം)
 29. Typing-aid templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 30. Articles which use infobox templates with no data rows‏‎ (ഒരു അംഗം)
 31. കേരളത്തിലെ സംഘടനകൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 32. ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥനങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)
 33. Templates generating microformats‏‎ (ഒരു അംഗം)
 34. Protected redirects‏‎ (ഒരു അംഗം)
 35. Wikipedia formatting and function templates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 36. Wikipedia metatemplates‏‎ (ഒരു അംഗം)
 37. അവലംബം ചേർക്കേണ്ട വാചകങ്ങളുള്ള ലേഖനങ്ങൾ‏‎ (ഒരു അംഗം)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)