വിവരം ഏറ്റവും കുറവുള്ള താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #16 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 16 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎സീഡ് വിക്കി ‎[104 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎വിത്തുത്സവം ‎[179 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎പ്രധാന താൾ ‎[1,900 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎വിത്ത് ‎[2,296 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎പങ്കാളിത്ത ഉത്തരവാദിത്ത വ്യവസ്ഥ ‎[3,645 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎ജൈവ സാക്ഷ്യപത്രം ‎[5,641 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎ചേമ്പ് ‎[6,776 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎കാച്ചിൽ ‎[7,254 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരള ‎[7,784 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎കുരുമുളക് ‎[8,032 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎മുളക് ‎[8,178 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎ചേന ‎[8,319 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎ജൈവ കൃഷി ‎[9,653 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎പയർ ‎[10,937 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎ന്യായവ്യാപാരം ‎[13,375 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎നെല്ല് ‎[15,702 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:ചെറിയ_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്