പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ താളിൽ മീഡിയവിക്കി സോഫ്റ്റ്‌വേർ സ്വതേ നിർമ്മിക്കുന്ന പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ പട്ടിക കാണാം. അവയുടെ പേരുകൾ മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിലെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങൾ തിരുത്തി മാറ്റാവുന്നതാണ്.

പിന്തുടരൽ വർഗ്ഗം സന്ദേശത്തിന്റെ പേര് വർഗ്ഗം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം
സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെട്ട താളുകൾindex-categoryഈ താളിൽ __INDEX__ എന്ന മാന്ത്രികവാക്ക് ഉണ്ട് (അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമേഖലയിലും ആണ്), അതുകൊണ്ടിത്, സാധാരണഗതിയിൽ പാടില്ലാത്തതാണെങ്കിലും റോബോട്ടുകളാൽ സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടാത്ത താളുകൾnoindex-categoryഈ താളിൽ __NOINDEX__ എന്ന മാന്ത്രികവാക്ക് ഉണ്ട്, അത് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള നാമമേഖലയിലും ആണ്, അതുകൊണ്ടിത് റോബോട്ടുകളാൽ സൂചികാവത്കരിക്കപ്പെടില്ല.
ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുപയോഗിക്കുന്ന താളുകൾduplicate-args-categoryതാളിൽ ഫലകങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ചരങ്ങൾ അതായത് {{foo|bar=1|bar=2}} അല്ലെങ്കിൽ {{foo|bar|1=baz}} എന്ന രീതിയിൽ.
വളരെയധികം ചിലവേറിയ പാഴ്സർ ഫങ്ഷൻ വിളികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾexpensive-parserfunction-categoryനിരവധി വ്യയമേറിയ പാഴ്സർ ഫങ്ഷനുകൾ ( #എങ്കിൽ പോലെയുള്ളവ) താളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. Manual:$wgExpensiveParserFunctionLimit കാണുക.
താൾ ഫലകത്തിന്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഒഴിവാക്കിയവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുpost-expand-template-argument-categoryഫലകത്തിലേയ്ക്കുള്ള ചരം വികസിപ്പിച്ച ശേഷം ({{{പന}}} പോലെയുള്ള മൂന്ന് കോഷ്ഠകങ്ങളിലെ എഴുത്ത്), താളിന്റെ വലിപ്പം $wgMaxArticleSize എന്നതിലും കൂടുതലായി.
ഫലകം ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന വലിപ്പത്തിലും കൂടുതലുള്ള താളുകൾpost-expand-template-inclusion-categoryഎല്ലാ ഫലകങ്ങളും വികസിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ, താളിന്റെ വലിപ്പം $wgMaxArticleSize എന്നതിലും കൂടുതലാവുമെന്നതിനാൽ, ചില ഫലകങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗങ്ങൾhidden-category-categoryഈ വർഗ്ഗത്തിൽ __HIDDENCAT__ ഉള്ളതിനാൽ, താളുകളിലെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ കണ്ണികൾ കാണിക്കുന്ന പെട്ടിയിൽ സ്വതേ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതല്ല.
പ്രമാണത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനരഹിതമായ കണ്ണി ഉൾക്കൊള്ളുന്ന താളുകൾbroken-file-categoryതാളിൽ നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണത്തിലോട്ട് കണ്ണി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് (നിലവിലില്ലാത്ത പ്രമാണം ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള കണ്ണി).
നോഡ്-എണ്ണം അധികരിച്ച താളുകൾnode-count-exceeded-categoryതാളിൽ നോഡ്-എണ്ണം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
വികസന ആഴം അധികരിച്ച താളുകൾexpansion-depth-exceeded-categoryതാളിലെ വികസന ആഴം അധികരിച്ചിരിക്കുന്നു.
Pages with syntax highlighting errorssyntaxhighlight-error-categoryThere was an error when attempting to highlight code included on the page.
സ്ക്രിപ്റ്റ് പിഴവുകളോട് കൂടിയ താളുകൾscribunto-common-error-categoryതാളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഘടകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പിഴവുണ്ടായി.
സ്ക്രൈബുണ്ടോ ഘടകങ്ങളിൽ പിഴവുണ്ട്scribunto-module-with-errors-categoryഘടത്തിൽ ഒരു പിഴവുണ്ട്.