ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #16 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 16 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ന്യായവ്യാപാരം‏‎ (22:57, 17 ജനുവരി 2016)
 2. ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരള‏‎ (23:08, 17 ജനുവരി 2016)
 3. ജൈവ സാക്ഷ്യപത്രം‏‎ (04:00, 18 ജനുവരി 2016)
 4. പ്രധാന താൾ‏‎ (04:46, 18 ജനുവരി 2016)
 5. പങ്കാളിത്ത ഉത്തരവാദിത്ത വ്യവസ്ഥ‏‎ (02:21, 20 ജനുവരി 2016)
 6. ജൈവ കൃഷി‏‎ (00:02, 21 ജനുവരി 2016)
 7. കുരുമുളക്‏‎ (22:25, 24 ജനുവരി 2016)
 8. കാച്ചിൽ‏‎ (09:41, 9 ജനുവരി 2017)
 9. ചേമ്പ്‏‎ (11:54, 17 ജനുവരി 2017)
 10. ചേന‏‎ (11:59, 17 ജനുവരി 2017)
 11. നെല്ല്‏‎ (21:22, 29 ജനുവരി 2017)
 12. സീഡ് വിക്കി‏‎ (00:12, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 13. വിത്ത്‏‎ (00:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 14. വിത്തുത്സവം‏‎ (00:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 15. പയർ‏‎ (11:54, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 16. മുളക്‏‎ (08:56, 31 ജൂലൈ 2019)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:പുരാതന_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്