ഏറ്റവും പഴയ താളുകൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. ന്യായവ്യാപാരം‏‎ (22:57, 17 ജനുവരി 2016)
 2. ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരള‏‎ (23:08, 17 ജനുവരി 2016)
 3. ജൈവ സാക്ഷ്യപത്രം‏‎ (04:00, 18 ജനുവരി 2016)
 4. പ്രധാന താൾ‏‎ (04:46, 18 ജനുവരി 2016)
 5. പങ്കാളിത്ത ഉത്തരവാദിത്ത വ്യവസ്ഥ‏‎ (02:21, 20 ജനുവരി 2016)
 6. ജൈവ കൃഷി‏‎ (00:02, 21 ജനുവരി 2016)
 7. കുരുമുളക്‏‎ (22:25, 24 ജനുവരി 2016)
 8. കാച്ചിൽ‏‎ (09:41, 9 ജനുവരി 2017)
 9. ചേമ്പ്‏‎ (11:54, 17 ജനുവരി 2017)
 10. ചേന‏‎ (11:59, 17 ജനുവരി 2017)
 11. നെല്ല്‏‎ (21:22, 29 ജനുവരി 2017)
 12. സീഡ് വിക്കി‏‎ (00:12, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 13. വിത്ത്‏‎ (00:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 14. വിത്തുത്സവം‏‎ (00:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2017)
 15. മുളക്‏‎ (08:56, 31 ജൂലൈ 2019)
 16. പയർ‏‎ (03:12, 31 ജനുവരി 2020)
 17. AntheMoye173‏‎ (03:53, 15 ജൂൺ 2020)
 18. McmurryLayfield566‏‎ (05:16, 16 ജൂൺ 2020)
 19. MartinaPelton684‏‎ (09:20, 16 ജൂൺ 2020)
 20. BankBrunner199‏‎ (04:03, 17 ജൂൺ 2020)
 21. RoxineHocking631‏‎ (04:09, 17 ജൂൺ 2020)
 22. WysockiMenzel798‏‎ (06:58, 17 ജൂൺ 2020)
 23. TuftsFulgham93‏‎ (07:08, 17 ജൂൺ 2020)
 24. BrigitSpeed223‏‎ (08:06, 17 ജൂൺ 2020)
 25. GoldRange976‏‎ (08:15, 17 ജൂൺ 2020)
 26. CatrionaFrederick48‏‎ (08:16, 17 ജൂൺ 2020)
 27. JohsonFlower17‏‎ (08:17, 17 ജൂൺ 2020)
 28. CornyTorgerson116‏‎ (04:26, 19 ജൂൺ 2020)
 29. GuerreroAnsley822‏‎ (06:24, 19 ജൂൺ 2020)
 30. KassiWentworth274‏‎ (06:24, 19 ജൂൺ 2020)
 31. RawsonHorwitz880‏‎ (06:25, 19 ജൂൺ 2020)
 32. SilasMeredith15‏‎ (07:49, 19 ജൂൺ 2020)
 33. ConnorRichburg82‏‎ (07:53, 19 ജൂൺ 2020)
 34. DonniManion652‏‎ (07:53, 19 ജൂൺ 2020)
 35. NathaliaStanley89‏‎ (07:54, 19 ജൂൺ 2020)
 36. CovingtonMosher666‏‎ (07:59, 19 ജൂൺ 2020)
 37. EmelineCanter928‏‎ (08:03, 19 ജൂൺ 2020)
 38. RossiterIverson920‏‎ (08:34, 19 ജൂൺ 2020)
 39. CrimminsMcginnis883‏‎ (08:38, 19 ജൂൺ 2020)
 40. MaryannKidder9‏‎ (07:18, 20 ജൂൺ 2020)
 41. AdelheidBullington656‏‎ (07:21, 20 ജൂൺ 2020)
 42. VioleSchrimsher761‏‎ (07:50, 20 ജൂൺ 2020)
 43. ReinhardFulford499‏‎ (07:59, 20 ജൂൺ 2020)
 44. FeodoraSobers463‏‎ (08:00, 20 ജൂൺ 2020)
 45. AvivaMcgriff333‏‎ (08:00, 20 ജൂൺ 2020)
 46. FarkasGreenlee406‏‎ (11:15, 20 ജൂൺ 2020)
 47. CashionParisi844‏‎ (11:15, 20 ജൂൺ 2020)
 48. CheslieOverstreet724‏‎ (11:17, 20 ജൂൺ 2020)
 49. ReberBrummett779‏‎ (08:10, 22 ജൂൺ 2020)
 50. YoakumBurnside733‏‎ (07:10, 24 ജൂൺ 2020)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:പുരാതന_താളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്