മുറിഞ്ഞ തിരിച്ചുവിടലുകൾ

താഴെക്കാണുന്ന തിരിച്ചുവിടലുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളിലേയ്ക്കാണ്‌:

ഈ താൾ ശൂന്യമാണ്.