പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം ഉപയോക്താവ് വിവരണം പതിപ്പുകൾ
23:58, 20 ജനുവരി 2016 Organic Farming.jpg (പ്രമാണം) 124 കെ.ബി. Ftak പൂവത്താണി എഎംയുപിയിലെ മട്ടുപ്പാവിൽ കുട്ടികളുടെ നേത്രത്വത്തിലുള്ള ജൈവകൃഷി 1
01:59, 7 ജനുവരി 2016 Fairtrade logo.png (പ്രമാണം) 7 കെ.ബി. Bijoyfranco   1
05:06, 6 ജനുവരി 2016 Ftak.png (പ്രമാണം) 8 കെ.ബി. Ftak   1