ഫലകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക

ഈ പ്രത്യേക താൾ, ചില എഴുത്തുകൾ എടുത്ത് എല്ലാ ഫലകങ്ങളും പുനരാവർത്തിത സ്വഭാവത്തോടെ വികസിപ്പിക്കുന്നു. {{#എങ്കിൽ:…}} തുടങ്ങിയ പാഴ്‌സർ ഫങ്ഷനുകളും {{ഈദിവസം}} തുടങ്ങിയ ചരങ്ങളും, ഈ താൾ വികസിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചുരുക്കിപറഞ്ഞാൽ ഇരട്ട കോഷ്ഠകങ്ങളിലുള്ള എന്തിനേയും വികസിപ്പിക്കുന്നു.

ഫലകങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക