മൈം(MIME) തിരയൽ

ഈ താൾ പ്രമാണങ്ങളെ അവയുടെ മൈം(MIME)-തരം അനുസരിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു: നൽകേണ്ടവിധം: പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/ഉപതരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രമാണത്തിന്റെ തരം/*, ഉദാ:image/jpeg.

മൈം(MIME) തിരയൽ 
"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:മൈംതിരയൽ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്