വലിയ താളുകളുടെ പട്ടിക

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. (നാൾവഴി) ‎നെല്ല് ‎[15,702 ബൈറ്റുകൾ]
 2. (നാൾവഴി) ‎ന്യായവ്യാപാരം ‎[13,375 ബൈറ്റുകൾ]
 3. (നാൾവഴി) ‎പയർ ‎[11,144 ബൈറ്റുകൾ]
 4. (നാൾവഴി) ‎ജൈവ കൃഷി ‎[9,653 ബൈറ്റുകൾ]
 5. (നാൾവഴി) ‎KorenJankowski254 ‎[8,394 ബൈറ്റുകൾ]
 6. (നാൾവഴി) ‎ചേന ‎[8,319 ബൈറ്റുകൾ]
 7. (നാൾവഴി) ‎മുളക് ‎[8,178 ബൈറ്റുകൾ]
 8. (നാൾവഴി) ‎കുരുമുളക് ‎[8,032 ബൈറ്റുകൾ]
 9. (നാൾവഴി) ‎ഫെയർ ട്രേഡ് അലയൻസ് കേരള ‎[7,784 ബൈറ്റുകൾ]
 10. (നാൾവഴി) ‎കാച്ചിൽ ‎[7,254 ബൈറ്റുകൾ]
 11. (നാൾവഴി) ‎ചേമ്പ് ‎[6,776 ബൈറ്റുകൾ]
 12. (നാൾവഴി) ‎GretelHenriquez749 ‎[6,102 ബൈറ്റുകൾ]
 13. (നാൾവഴി) ‎MalaArroyo550 ‎[6,051 ബൈറ്റുകൾ]
 14. (നാൾവഴി) ‎SimmonsAyer284 ‎[5,956 ബൈറ്റുകൾ]
 15. (നാൾവഴി) ‎BrinkerAnge735 ‎[5,844 ബൈറ്റുകൾ]
 16. (നാൾവഴി) ‎RomeAndrade173 ‎[5,705 ബൈറ്റുകൾ]
 17. (നാൾവഴി) ‎O'hareHelmuth849 ‎[5,682 ബൈറ്റുകൾ]
 18. (നാൾവഴി) ‎RosalieBascom334 ‎[5,680 ബൈറ്റുകൾ]
 19. (നാൾവഴി) ‎ജൈവ സാക്ഷ്യപത്രം ‎[5,641 ബൈറ്റുകൾ]
 20. (നാൾവഴി) ‎GeorgenaHooper591 ‎[5,600 ബൈറ്റുകൾ]
 21. (നാൾവഴി) ‎DennardRost788 ‎[5,595 ബൈറ്റുകൾ]
 22. (നാൾവഴി) ‎HelfrichGiguere82 ‎[5,592 ബൈറ്റുകൾ]
 23. (നാൾവഴി) ‎MaryjaneFunches948 ‎[5,515 ബൈറ്റുകൾ]
 24. (നാൾവഴി) ‎BorgesDukes931 ‎[5,507 ബൈറ്റുകൾ]
 25. (നാൾവഴി) ‎CarieFreeman420 ‎[5,487 ബൈറ്റുകൾ]
 26. (നാൾവഴി) ‎RoyceWash539 ‎[5,441 ബൈറ്റുകൾ]
 27. (നാൾവഴി) ‎OrangeBurk271 ‎[5,440 ബൈറ്റുകൾ]
 28. (നാൾവഴി) ‎CristiLind267 ‎[5,407 ബൈറ്റുകൾ]
 29. (നാൾവഴി) ‎SteffensMager139 ‎[5,401 ബൈറ്റുകൾ]
 30. (നാൾവഴി) ‎BarbeBlume399 ‎[5,397 ബൈറ്റുകൾ]
 31. (നാൾവഴി) ‎HunsickerBennet956 ‎[5,382 ബൈറ്റുകൾ]
 32. (നാൾവഴി) ‎CarleenJudge272 ‎[5,366 ബൈറ്റുകൾ]
 33. (നാൾവഴി) ‎NathanBang278 ‎[5,351 ബൈറ്റുകൾ]
 34. (നാൾവഴി) ‎StamperLocke296 ‎[5,347 ബൈറ്റുകൾ]
 35. (നാൾവഴി) ‎SloverMeissner980 ‎[5,328 ബൈറ്റുകൾ]
 36. (നാൾവഴി) ‎AuraMedford532 ‎[5,286 ബൈറ്റുകൾ]
 37. (നാൾവഴി) ‎AlverezRadford782 ‎[5,273 ബൈറ്റുകൾ]
 38. (നാൾവഴി) ‎RappSeger616 ‎[5,259 ബൈറ്റുകൾ]
 39. (നാൾവഴി) ‎EskewFultz996 ‎[5,247 ബൈറ്റുകൾ]
 40. (നാൾവഴി) ‎SpringfieldFeinstein178 ‎[5,246 ബൈറ്റുകൾ]
 41. (നാൾവഴി) ‎MastAbarca151 ‎[5,245 ബൈറ്റുകൾ]
 42. (നാൾവഴി) ‎MountTillman941 ‎[5,244 ബൈറ്റുകൾ]
 43. (നാൾവഴി) ‎AmeliePellerin217 ‎[5,222 ബൈറ്റുകൾ]
 44. (നാൾവഴി) ‎GabrielsonHonaker82 ‎[5,195 ബൈറ്റുകൾ]
 45. (നാൾവഴി) ‎MankeFrank456 ‎[5,171 ബൈറ്റുകൾ]
 46. (നാൾവഴി) ‎JoellaLafayette346 ‎[5,143 ബൈറ്റുകൾ]
 47. (നാൾവഴി) ‎BuchanEverly548 ‎[5,136 ബൈറ്റുകൾ]
 48. (നാൾവഴി) ‎BernettaCarden843 ‎[5,129 ബൈറ്റുകൾ]
 49. (നാൾവഴി) ‎WingGrillo677 ‎[5,127 ബൈറ്റുകൾ]
 50. (നാൾവഴി) ‎DorreeAguila275 ‎[5,126 ബൈറ്റുകൾ]

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"http://www.seedwiki.org/malayalamwiki/index.php?title=പ്രത്യേകം:വലിയതാളുകൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്