സന്ദേശസഞ്ചയം

ഇത് മീഡിയവിക്കി നാമമേഖലയിൽ ലഭ്യമായ വ്യവസ്ഥാസന്ദേശങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക ആണ്‌. പ്രാമാണികമായ വിധത്തിൽ മീഡിയവിക്കിയുടെ പ്രാദേശീകരണം താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായി മീഡിയവിക്കി പ്രാദേശീകരണം, പരിഭാഷാവിക്കി തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കുക.

അരിപ്പ
പുനഃക്രമീകരിച്ച ക്രമത്തിൽ തിരഞ്ഞുവെയ്ക്കുക:    
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ
പേര്‌ സ്വതേയുള്ള ഉള്ളടക്കം
നിലവിലുള്ള ഉള്ളടക്കം
1movedto2 (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) വിവരണം
aboutpage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) Project:വിവരണം
aboutsite (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) {{SITENAME}} സം‌രംഭത്തെക്കുറിച്ച്
accesskey-blockip-block (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) s
accesskey-ca-addsection (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) +
accesskey-ca-delete (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) d
accesskey-ca-edit (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) e
accesskey-ca-history (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) h
accesskey-ca-move (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) m
accesskey-ca-nstab-category (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-help (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-image (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-main (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-media (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-project (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) a
accesskey-ca-nstab-special (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-ca-nstab-template (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-nstab-user (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) c
accesskey-ca-protect (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) =
accesskey-ca-talk (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) t
accesskey-ca-undelete (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) d
accesskey-ca-unprotect (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) =
accesskey-ca-unwatch (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) w
accesskey-ca-viewsource (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) e
accesskey-ca-watch (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) w
accesskey-citethispage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-compareselectedversions (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) v
accesskey-diff (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) v
accesskey-export (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) s
accesskey-feed-atom (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-feed-rss (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-import (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) s
accesskey-minoredit (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) i
accesskey-n-currentevents (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-n-help (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-n-mainpage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) z
accesskey-n-mainpage-description (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) z
accesskey-n-portal (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-n-randompage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) x
accesskey-n-recentchanges (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) r
accesskey-preferences-save (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) s
accesskey-preview (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) p
accesskey-pt-anontalk (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) n
accesskey-pt-anonuserpage (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) .
accesskey-pt-createaccount (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക)  
accesskey-pt-login (സംവാദം) (പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക) o
ആദ്യതാൾ
മുൻപത്തെ താൾ
അവസാന താൾ